Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

obrazek

W okresie od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2022 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pod nazwą "Trzeci Wiek Technologicznie" 
Projekt pn. „Trzeci Wiek Technologicznie”
Podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: nr POWR.03.01.00-00-T175/18 z dnia 23.10.2018 r.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskich programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych. Programy posłużą wypełnieniu III misji uczelni, poprzez inspirowanie społeczności w wieku poprodukcyjnym (60+) do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata, poprzez przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, jak również podniesienie ich świadomości w zakresie dziedzin naukowych, jakie reprezentuje ZUT. Innowacyjność programu polega na: unikatowym technologicznym podejściu do wskazanych dziedzin nauki; pokazaniu przez pryzmat nowoczesnych technologii jak zmieniają się realia życia codziennego; włączeniu osób w wieku poprodukcyjnym, w dostępny jedynie dla środowiska akademickiego - świat technologii (nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna, hale technologiczne, laboratoria itp.). Możliwość poznania i pobierania nauki od wysokiej klasy profesjonalistów jest dodatkową nobilitacją oraz mobilizacją do rozwoju osobistego uczestników i podniesienia ich kwalifikacji.


○ aktywizację społeczną i zawodową (poprzez udział w warsztatach i konkursach zaplanowanych w projekcie),


○ poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej (w zakresie nowych technologii, ekonomii, historii, prawa oraz profilaktyki prozdrowotnej),


○ rozwój zainteresowań (dzięki zajęciom z zakresu informatyki, ogrodnictwa),


○ pobudzenie aktywności (dzięki zajęciom z kultury i sztuki oraz ofercie zajęć ruchowych) ,


○ edukacyjnej (poprzez formę prowadzonych zajęć),


○ kulturalnej (dzięki programowi związanemu z historią, muzyką i sztuką),


○ zapobieganie społecznemu wykluczeniu (dzięki możliwości bezpłatnego udziału w zajęciach w tym transportu z miejsca zamieszkania) oraz współpracy z innymi uczestnikami w ramach wspólnych projektów). W szczególności dot. to osób niepełnosprawnych, oraz zamieszkującym obszary wiejskie.


GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową projektu stanowi łącznie 900 osób w wieku poprodukcyjnym, 60 +, w większości zrzeszonych w Uniwersytety Trzeciego Wieku: ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego (750 osób) w tym UTW: Stargard, Golczewo, Kamień Pomorski, Pyrzyce, Trzebiatów, Przybiernów, Nowogard, Myślibórz, Mirosławiec. Zajęcia będą przygotowane na ponad 1000 osób, jednak biorąc pod uwagę wiek grupy docelowej (możliwa niedyspozycyjność zdrowotna podczas trwania projektu, która może spowodować brak możliwości udziału w pełnym cyklu) oraz możliwa rotacja / powtarzalność uczestników, założono w projekcie, że całościowy cykl szkolenia odbędzie 900 osób.


Udział kobiet zdefiniowano na poziomie 70%, mężczyzn na poziomie 30%. Założenia te są adekwatnie do danych demograficznych dot. tej grupy wiekowej, analizy sytuacji przedstawionej przez podmioty współpracujące, oraz doświadczenia wnioskodawcy, który realizował na przełomie 2017/208 roku projekt: Zachodniopomorski Uniwersytet Trzeciego Wieku (projekt MNiSW).


FINANSOWANIE PROJEKTU


Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Wartość projektu: 1 671 480,00 PLN, wartość dofinansowania: 1 619 080,00 PLN


Oświadczenie Uczestnika Projektu TWT
Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu TWT